INFO MEDICAL
Medisch Adviesbureau
  Kosten

Info Medical declareert op basis van verrichtingen. Het gehanteerde uurtarief bedraagt 210 €. Dit tarief wordt jaarlijks aangepast. Er is geen opslag voor kantoorkosten. De Raad van Rechtsbijstand heeft de mogelijkheid om een subsidie van 200 € te verlenen voor medisch haalbaarheidsonderzoek voor rechtzoekenden die een toevoeging of gratis admissie hebben verkregen. Het gaat dan om onderzoek van een klacht wegens een mogelijke foutieve behandeling door een arts, tandarts, apotheker, psycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige of verpleegkundige. Info Medical verschaft de mogelijkheid om te beoordelen of medisch handelen al dan niet als onzorgvuldig kan worden beschouwd. Dit geschiedt aan de hand van een vragenformulier dat u hiernaast aantreft. Een dergelijk haalbaarheidsonderzoek kost 200 €, het gelijke bedrag als de subsidie die kan worden aangevraagd bij de Raad van Rechtsbijstand.